Certifikat

TÄNK GRÖNT

Låt oss hjälpa varandra att tänka mer grönt, hållbart och återvinningsbart. Även om vi behöver ändra hela vår livsstil upp och ner. Visa att du bryr dig om miljön genom att köpa klokt och välj kvalitet och hållbarhet med produkter som håller längre. Tänk grönt och välj iWood Sweden

FSC står för Forest Stewardship Council, vilket är en internationell icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att främja miljövänligt skogsbruk och ansvarsfullt skogsbruk över hela världen. FSC-certifiering är ett system som används för att bedöma och verifiera att produkter som kommer från skogar uppfyller FSC:s stränga standarder för miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av skogsbruk.

När ett företag eller en organisation får en FSC-certifiering betyder det att de har gått igenom en oberoende tredjepartsrevision där deras skogsbruk och/eller skogsprodukter har granskats för att säkerställa att de följer FSC:s principer och kriterier. De tre huvudprinciperna för FSC-certifiering är:

  1. Socialt ansvar och rättigheter för arbetstagare och lokalsamhällen: FSC-certifiering kräver att företagen respekterar de mänskliga rättigheterna, erkänner och bevarar traditionella och kulturella rättigheter, ger anständiga arbetsvillkor och engagerar sig i lokalsamhällena där de verkar.

  2. Miljömässigt ansvar: FSC-certifiering innebär att skogsbruket måste förvaltas på ett sätt som bevarar den biologiska mångfalden, skyddar hotade arter och ekosystem och minskar miljöpåverkan som följd av skogsutnyttjande.

  3. Ekonomisk hållbarhet: Certifieringen säkerställer att skogsbruket bedrivs på ett sätt som är ekonomiskt livskraftigt och långsiktigt hållbart utan att utarma skogarna.

FSC-certifiering används inte bara för skogar utan också för produkter som kommer från dessa skogar. Om en produkt bär FSC-märket betyder det att den har producerats av FSC-certifierade material, och konsumenten kan känna sig trygg att den har kommit från ansvarsfulla skogskällor.

Genom att välja FSC-certifierade produkter kan konsumenter och företag bidra till att bevara skogar och skydda den globala miljön samtidigt som de stöder socialt ansvar och hållbar ekonomi i skogsområden runt om i världen.

BSCI står för "Business Social Compliance Initiative", vilket översatt till svenska kan betyda "Initiativet för affärs- och sociala krav". Det är en frivillig företagsdriven organisation som grundades 2003 med syftet att förbättra arbetsvillkoren och säkerställa socialt ansvarstagande i globala leverantörs- och produktionskedjor.

BSCI har utvecklat en uppsättning gemensamma principer och riktlinjer för socialt ansvarstagande som företag kan ansluta sig till. Dessa principer omfattar områden som arbetsrättigheter, anständiga arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, miljöfrågor och affärsetik. Genom att ansluta sig till BSCI förbinder sig företagen att följa dessa principer och genomföra regelbundna revisioner för att säkerställa att deras leverantörer och underleverantörer uppfyller dessa krav.

Genom BSCI kan företag arbeta tillsammans för att förbättra arbetsförhållandena och minska negativa påverkan på samhällen och miljö i produktionsländer runt om i världen. Det har blivit ett verktyg för att främja socialt ansvarstagande och hållbarhet inom global handel och leveranskedjor.

OEKO-TEX Standard 100 är en internationell standard och certifieringssystem för textilprodukter som syftar till att säkerställa att dessa produkter inte innehåller farliga ämnen och är säkra för användaren. Standarden fastställs och administreras av International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology, även känd som OEKO-TEX® Association.

OEKO-TEX Standard 100 har olika produktklasser beroende på användningsområdet för textilprodukterna. Klass 100 är den högsta nivån inom standarden och fokuserar på produkter för spädbarn och små barn. Syftet med klass 100 är att ge extra skydd för de mest sårbara användarna genom att begränsa användningen av kemikalier och ämnen som kan vara skadliga för deras hälsa.

För att bli certifierad enligt OEKO-TEX Standard 100, måste textilprodukter genomgå noggranna tester och uppfylla specifika krav. Dessa tester utförs av oberoende laboratorier och omfattar en omfattande lista över kemiska ämnen och gränsvärden. De ämnen som testas inkluderar till exempel tungmetaller, azofärgämnen, ftalater och formaldehyd.

När en textilprodukt uppfyller kraven i OEKO-TEX Standard 100, tilldelas den ett certifikat och en etikett som visar att produkten är säker och fri från farliga ämnen. Certifieringen är giltig i ett år och måste förnyas regelbundet för att produkterna ska kunna behålla sin certifierade status.

OEKO-TEX Standard 100 klass 100 ger konsumenter och tillverkare förtroende för att de textilprodukter de använder eller producerar är säkra och inte innehåller skadliga ämnen. Genom att välja produkter som är certifierade enligt denna standard kan man bidra till att skydda sin egen hälsa och miljön samtidigt som man främjar hållbarhet och kvalitet inom textilindustrin.